REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok realitnej kancelárie Majesty Reality Estate s.r.o.


1. Tento reklamačný poriadok (ďalej ako „Reklamačný poriadok“) bol vypracovaný a prijatý spoločnosťou Majesty Real Estate, s.r.o. so sídlom Štefánikova 880, 058 01 Poprad, IČO: 47 541 636, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 29659/P (ďalej ako „Majesty“).

3. Službou sa rozumie akákoľvek činnosť, ktorá je ponúknutá klientovi, tzn. poskytovanie realitného poradenstva a sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností. Služby musia byť poskytnuté riadne a určité plnenie nesmie mať vady.

4. Realitná kancelária Majesty je povinná oboznámiť klienta s obsahom platného Reklamačného poriadku a zároveň ho umiestniť na viditeľnom a klientovi dostupnom mieste v priestoroch svojej kancelárie. To, že bol klient oboznámený s Reklamačným poriadkom, potvrdzuje svojim podpisom Zmluvy o poskytovaní realitných služieb, prípadne inej obdobnej zmluvy/dohody.

5. Ak klient usúdi, že služby poskytované realitnou kanceláriou Majesty sú nevyhovujúce alebo bude mať k realizácii obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje reklamácie v realitnej kancelárii Majesty.

6. Klient uplatňuje prípadné reklamácie (ústne alebo písomné) za služby poskytnuté Majesty. Realitná kancelária Majesty spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol. Klient má právo na kópiu reklamačného protokolu. K reklamácii je klient vždy povinný predložiť doklad o poskytnutí služby realitnou kanceláriou Majesty.

7. Právo zodpovednosti za vady poskytovanej služby, musí klient u pracovníka realitnej kancelárie Majesty uplatniť bez zbytočného odkladu, t.j. čo najrýchlejšie, potom ako chybu zistí, avšak nie neskôr ako tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa po ukončení poskytovanej služby, resp. odo dňa, kedy sa stala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie.

8. V prípade, že klient neuplatní svoje právo v zmysle bodu 7. tohto Reklamačného poriadku, tak márnym uplynutím tejto lehoty toto právo zanikne.

9. Reklamácia bude realitnou kanceláriou Majesty vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa realitná kancelária Majesty klientom písomne nedohodne inak. Realitná kancelária Majesty informuje klienta bezodkladne o výsledku reklamačného konania.

10. V prípade, že prešetrenie reklamácie klienta podľa bodu 9. tohto Reklamačného poriadku je obzvlášť zložité a jej dôkladné prešetrenie nie je v tridsať (30) dňovej lehote objektívne možné zabezpečiť, je realitná kancelária Majesty povinná výsledok svojho šetrenia oznámiť klientovi do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa, kedy bola reklamácia platne oznámená realitnej kancelárii Majesty.

11. Reklamáciu môže realitná kancelária Majesty uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú.

12. Pokiaľ realitná kancelária Majesty uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná na svoje náklady úkony, ktorými odstráni vady, ak sú odstrániteľné, a v prípade neodstrániteľných vád poskytne zľavu z ceny alebo nanovo poskytne dané služby.

13. Pokiaľ realitná kancelária Majesty zamietne reklamáciu, informuje o tom bezodkladne klienta a uvedie dôvod zamietnutia. Neuznané reklamácie oprávňujú klienta na podanie žiadosti o opätovné preskúmanie oprávnenosti reklamácie do rúk štatutárneho orgánu spoločnosti, ktorý reklamáciu znovu posúdi a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámi klientovi.

14. Vedenie spoločnosti Majesty vyhodnocuje každú prijatú reklamáciu a vyvodzuje príslušné opatrenia na nápravu konkrétnej reklamácie vrátane metodiky systémového riadenia v záujme ochrany klientov a ďalšieho zvyšovania rozsahu, úrovne a kvality poskytovaných služieb.

15. Realitná kancelária Majesty zaisťuje ochranu poskytnutých osobných údajov klientov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnené niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

16. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2016 a vzťahuje sa na všetkých maklérov realitnej kancelárie Majesty.

Služby

 • Predaj a prenájom nehnuteľnosti
 • Kúpa nehnuteľnosti
 • Právne poradenstvo a právny servis
 • Uzatváranie hypotekárnych úverov
 • Projektantské služby

Kontakt

 • Majesty s.r.o.
  Dlhé hony 4588/1
  (obchodné centrum max)
  05801 Poprad .
 •  
 • 0910 94 54 94
 • info@majesty.sk